HỘI NGHỊ KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ X HỘI NGHỊ QUỐC TẾ HEALTH INFORMATICS III HƯỚNG ĐẾN CHĂM SÓC SỨC KHỎE THÔNG MINH TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ