THÔNG TIN

HỘI DƯỢC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ văn phòng hội: 81 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84-8-391 11 052

Liên Hệ