Hội nghị Dược lâm sàng Châu Á & hội nghị khoa học Dược bệnh viện TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần VII

Hội nghị Dược lâm sàng châu Á
    Seoul, Korea 15-17/07/2016.

 Hội nghị khoa học Dược bệnh viện
    TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN VII
    Khách sạn Novotel Đà Nẵng – 25-27/11/2016.