Hoi duoc hoc TP. Ho Chi Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

TỒ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI DƯỢC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3271/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

**********

CHƯƠNG I
TÊN HỘI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

            Điều 1. Hội lấy tên là “HỘI DƯỢC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: “HỒ CHÍ MINH CITY PHARMACEUTICAL ASSOCIATION”, tên viết tắt là: “HPA”.            

            Điều 2.  Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người Dược sĩ và của những cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

            Điều 3. Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi thành phố. Hội là thành viên của Hội Dược học Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố
Hồ Chí Minh.

            – Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.            

            – Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng.

            – Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

            Điều 4. Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp, đoàn kết những người hoạt động trong các lĩnh vực Dược, nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhauđđể không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Dược và ngành y tế, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng phát triển ngành Dược của thành phố trong xu thế hội nhập vào khu vực thế giới.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI DƯỢC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

            Điều 5. Nhiệm vụ:

             1. Tập hợp, đoàn kết hội viên, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, trong lĩnh vực Dược;
            2. Giữ gìn, bảo vệ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Tự quản trong việc tuân thủ mọi qui định của luật pháp và của Nhà nước trong phạm vi thực hành nghề nghiệp.

            3. Tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đến chiến lược phát triển ngành Dược và đến việc hành nghề của người Dược sĩ;

            4. Làm nhiệm vụ tư vấn – phản biện và giám định xã hội về Khoa học và Công nghệ của Hội trong lĩnh vực Dược theo quy định của Nhà Nước;

            5. Góp phần vào công tác nghiên cứu khoa học và công tác bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, nhằm không ngừng nâng cao kiến thức và tay nghề cho hội viên, đúng theo yêu cầu của Nhà nước.

            6. Hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các Hội chuyên môn và nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực Dược.

            7. Tôn trọng Điều lệ của Hội Dược học Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

            8. Bảo vệ danh dự, quyền hạn và lợi ích chính đáng của Dược sĩ và của các hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.

            9. Hợp tác và đoàn kết chặt chẽ với tất cả các Hội, các tổ về y tế và y học theo quy định của Nhà nước.

            Điều 6. Quyền hạn:

            1. Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh.

            2. Được xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, thông tin về nội dung của lĩnh vực Dược cho hội viên theo quy định của Nhà nước.

            3. Hợp đồng nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài, cung cấp dịch vụ với các tổ chức hay cá nhân có nhu cầu, đúng theo quy định của pháp luật.

            4. Bảo trợ cho các hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, dự án thuộc lĩnh vực Dược;

            5. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chương trình, dự án, để kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước những giải pháp nhằm phát triển ngành Dược tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong cả nước;

            6. Khen thưởng và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức hội và hội viên có nhiều thành tích;
            7. Xử lý và quyết định kỷ luật đối với những tổ chức thành viên và hội viên có hành động sai trái, vi phạm điều lệ Hội, qui định của Đảng và Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động của Hội và trong lĩnh vực hành nghề Dược;

            8. Phát triển Hội đúng với yêu cầu của nghề nghiệp, trong phạm vi luật pháp;

            9. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

            10. Tham gia các Hội khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp Y – Dược trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

            Điều 7. Những người có đủ tiêu chuẩn sau đây tán thành điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và được Ban Chấp hành Hội xét kết nạp thì được trở thành hội viên Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh:

            1. Là Dược sĩ đại học và trung học, đã, đang hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành Dược trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

            2. Những cán bộ khoa học kỹ thuật khác đã, đang hoạt động trong ngành Dược, thiết tha gắn bó với ngành Dược.

            Điều 8. Hội viên của Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 loại:

            1. Hội viên chính thức: là những Dược sĩ, hoặc cán bộ khoa học kỹ thuật, đáp ứng đúng yêu cầu nêu trong Điều 7 điều lệ này;

            2. Hội viên danh dự: là những công dân Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, tuổi tác, đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp của ngành Dược, tôn trọng Điều lệ Hội và được Ban Thường vụ Hội mời, theo đề nghị của đơn vị cơ sở của Hội;

            3. Hội viên liên kết: Công dân, tổ chức Việt Nam, không có điều kiện trở thành Hội viên chính thức nhưng muốn góp phần xây dựng Hội và ngành Dược Việt Nam, được đơn vị cơ sở của Hội đề nghị và Ban Thường vụ Hội chấp thuận thì được Hội công nhận là hội viên liên kết.

            Điều 9. Nhiệm vụ của Hội viên Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh:

            1. Tôn trọng và chấp hành điều lệ, tôn chỉ mục đích Hội. Bảo vệ danh dự và lợi ích của Hội;
           
            2. Tuân thủ mọi qui định của Nhà nước trong các hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn có liên hệ đến lĩnh vực Dược;

            3. Không ngừng nâng cao trình độ, khả năng về mọi mặt, góp phần xây dựng Hội, ngành Dược và ngành y tế Việt Nam phát triển;
           
            4.  Giữ vững và đề cao đạo đức nghề nghiệp;

            5. Sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Hội, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch hoạt động của Hội;

            6. Đoàn kết, tương trợ, hợp tác lẫn nhau giữa các hội viên và tổ chức Hội, cũng như giữa hội viên với cán bộ Y Dược thuộc ngành nghề khác;

            7. Tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đều đặn và đầy đủ.

            Điều 10. Quyền lợi của hội viên Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh:

            1. Than gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội; được tham gia bầu cử, ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành các cấp của Hội, trừ hội viên danh dự, hội viên liên kết;

            2. Được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; được khuyến khích và tạo điều kiện ñeå phát huy khả năng về mọi mặt liên quan đến nghề nghiệp;

            3. Được Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và báo cáo, giới thiệu, đăng tải các kết quả, thông tin về nghiên cứu trên các tạp chí cũng như bảo vệ quyền tác giả, quyền sáng tác;

            4. Được Hội bảo vệ những quyền lợi hợp pháp chính đáng trong hoạt động nghề nghiệp;

            5. Được hưởng mọi quyền lợi khác do Hội qui định;

            6. Được quyền xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

  CHƯƠNG IV

 TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

            Điều 11:  Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, dân chủ và khoa học. Tổ chức của Hội gồm có:

            1. Ban Chấp hành: đứng đầu Ban Chấp hành là Chủ tịch, có một số Phó Chủ tịch và một Tổng thư ký (hoặc thư ký).

            2. Các Ban của Hội.

            3. Chi Hội tại các đơn vị (nếu có).

            Điều 12. Cơ quan cao nhất của Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh là Đại hội đại biểu của Hội, nhiệm kỳ 5 năm. Đại hội đại biểu bất thường sẽ được triệu tập khi có trên 1/2 số ủy viên Ban Chấp hành hoặc quá 1/2 số hội viên yêu cầu. Thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội do Ban Chấp hành Hội đương nhiệm qui định.

            Điều 13. Đại hội Đại biểu có nhiệm vụ:

            1. Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ đã qua, thảo luận và quyết định phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới.

            2. Thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội.

            3. Kiến nghị thảo luận và biểu quyết sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội (nếu cần).

            4. Thông qua báo cáo tài chính của Hội.

            5. Bầu Ban Chấp hành.

            Điều 14. Cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu ra.

            – Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội do Đại hội quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chấp hành Hội được quyền quyết định bổ sung hoặc miễn nhiệm thành viên Ban Chấp hành Hội. Số lượng bổ sung hoặc thay thế không quá 1/3 tổng số ủy viên do Đại hội bầu ra.

            – Ban Chấp hành Hội sinh hoạt định kỳ 6 tháng một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ Hội hoặc của quá bán tổng số ủy viên Ban Chấp hành Hội.

            Điều 15. Ban Chấp hành có những nhiệm vụ sau đây:

            1. Bầu Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên. Thể thức bầu do Ban Chấp hành quyết định.

            2. Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của Đại hội. Lãnh đạo toàn bộ công tác của Hội giữa hai kỳ Đại hội.

            3. Quyết định chương trình kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành cho các hội viên, các chi hội và các đơn vị trực thuộc được biết.

            4. Chuẩn bị nội dung chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội ở cuộc họp cuối nhiệm kỳ.

            5. Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.

            Điều 16. Ban Thường vụ hội là cơ quan Thường trực của Ban Chấp hành Hội, thay mặt Ban Chấp hành Hội thực hiện các nghị quyết của hội nghị Ban Chấp hành, điều hành các hoạt động của Hội theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Số ủy viên thường vụ không quá 1/3 số ủy viên Ban Chấp hành. Ban Thường vụ họp định kỳ 3 tháng 1 lần, trong trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ có thể họp bất thường.

            Ban Thường vụ có nhiệm vụ:

            – Lãnh đạo thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành Hội giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành;

            – Lập kế hoạch hoạt động của Hội theo qui định của Ban Chấp hành;

            – Xét danh sách kết nạp hội viên danh dự và hội viên liên kết, công nhận Ban Chấp hành Chi hội. Quyết định khen thưởng và kỷ luật các tổ chức và cá nhân hội viên có thành tích hoặc vi phạm trong hoạt động Hội.

            – Theo dõi hoạt động của các Chi hội và các Ban chuyên môn.

            Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký:

            1. Chủ tịch là người đại diện pháp nhân trước pháp luật, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội, các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về hoạt động của Hội.

            2. Phó Chủ tịch giúp việc Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và được ủy quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt.

            3. Tổng thư ký là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Hội, chuẩn bị nội dung các kỳ sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về hoạt động của Hội; lập báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành; chịu trách nhiệm hoạt động của Văn phòng.

            Điều 18. Trong khuôn khổ Hội Dược học thành phố có thể lập ra các phân hội, chi hội và các ban chuyên môn. Nhiệm kỳ của phân hội là 2 năm. Đại hội phân hội, chi hội và chương trình hoạt động thực hiện theo sự hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh.

            Điều 19. Ban Chấp hành cử ra một Ủy viên Thường vụ phụ trách công tác kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra:

            – Về thi hành nghị quyết của Đại hội;             – Về tuân thủ Điều lệ Hội;

            – Về tài chính Hội;

            Khi cần thiết có thể thành lập Ban Kiểm tra hoặc Tổ kiểm tra.

 CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

            Điều 20. Các tổ chức thành viên và hội viên của Hội có nhiều thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc có thể đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước khen thưởng. Hình thức khen thưởng của Hội do Ban Thường vụ quy định.

            Điều 21. Hội viên làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hội, làm trái với điều lệ, nghị quyết của Hội, vi phạm qui định của Nhà nước hoặc đạo đức nghề nghiệp, thì bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến khai trừ. Hình thức kỷ luật do Ban Thường Vụ quy định.

            Điều 22. Các tổ chức thành viên của Hội, hoặc các hội viên, trong 2 năm liền không nộp hội phí hoặc không tham gia các sinh hoạt Hội nhiệm kỳ 3 kỳ liên tiếp mà không có lý do, coi như tự ý ra khỏi Hội.

  CHƯƠNG VI

 TÀI SẢN VÀ TÀI CHÁNH

            Điều 23. Nguồn thu của Hội gồm:

            – Hội phí, mức thu cụ thể do Hội Dược học thành phố qui định;

            – Kết quả hoạt động của Hội như: dịch vụ, tư vấn, xuất bản, hội thảo, mở lớp đào tạo, huấn luyện,… được tổ chức hoặc thành lập theo quy định của Nhà nước;

            – Tiền ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong phạm vi qui định của pháp luật.

            Điều 24. Tài chính của Hội được quản lý và chi tiêu theo đúng qui định của Ban Chấp hành Hội Dược học thành phố, phù hợp với quy chế quản lý tài chính của Nhà nước và pháp luật hiện hành. Thực hiện báo cáo định kỳ cho Ban Chấp hành Hội.

CHƯƠNG VII

HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

            Điều 25. Điều lệ này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đại biểu Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

            Điều 26. Chỉ có Đại hội đại biểu Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung, sửa đổi điều lệ này, với 2/3 số Đại biểu tán thành và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt mới có giá trị thi hành.

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH