Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây..