CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE HỘI DƯỢC HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Mục đích hoạt động của chúng tôi là tập hợp, đoàn kết những cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực Dược, nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Dược và ngành y tế, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng phát triển ngành Dược của thành phố trong xu thế hội nhập vào khu vực thế giới.

Hội Dược học thành phố Hồ Chí Minh (HO CHI MINH CITY PHARMACEUTICAL ASSOCIATION) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ và cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội là thành viên của Hội Dược học Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.            

Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp, đoàn kết những người hoạt động trong các lĩnh vực Dược, nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Dược và ngành y tế, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng phát triển ngành Dược của thành phố trong xu thế hội nhập vào khu vực thế giới.