BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

(Theo Quyết định số 942/1998/QÐ-BYT ngày 14/4/1998

và Quyết định số 1101/QÐ – BYT ngày 12/4/2000 của Bộ trưưởng Bộ Y tế)

1.      GS.TSKH. Trương Công Quyền, Cố vấn ban chỉ đạo

2.      PGS.TS. Lê Văn Truyền, Trưởng Ban

3.      GS.TS. Lê Ngọc Trọng, Phó Trưởng Ban

4.      PGS.TS. Nguyễn Thành Ðô, Uỷ viên thư ký

5.      DS. Ðỗ Quý Diệm, Ủy viên

6.      GS.TSKH. Nguyễn Văn Ðàn, Ủy viên

7.      GS.TS. Nguyễn Ðình Hối, Ủy viên

8.      GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền, ủy viên

9.      GS. Nguyễn Ðình Hường, Ủy viên

10.  PGS.TS. Phạm Gia Khải, Ủy viên

11.  PGS. Doãn Huy Khắc, Ủy viên

12.  TS. Nguyễn Vi Ninh, Ủy viên

13.  PGS.TS. Trịnh Văn Quỳ, Ủy viên

Tổ thư ký 

1.      PGS.TS. Nguyễn Thành Ðô, Tổ trưưởng

2.      TS. Vũ Ngọc Kim, Tổ phóDS. Trần Ðức Chính, thành viên

3.      CN. Thạch Thị Hiền, thành viên

4.      ThS. Nguyễn Thị Hương, thành viên

5.      ThS. Nguyễn Thị Phương Mai, thành viên

6.      DSCKI. Cao Thị Mai Phương, thành viên

7.      DSCKI. Nguyễn Bá Tý, thành viên