DS. Phạm Công Khanh

Nơi công tác: BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng (lược dịch).