DS. Nguyễn Vũ Thanh Hà

Nơi công tác: Công ty AstraZeneca VN